بنیاد ملی صلح و گفتگو خواهان تشکیل کنگره ملی ایران شد

Facebook Twitter Email

خشونت پرهیزی برای دموکراسی: بنیاد ملی صلح و گفتگو با انتشار سومین بیانیه خود،‌ خواهان تشکیل «کنگره ملی جنبش سبز ایران» با حضور پشتیبانان و فعالان جنبش سبز در داخل و خارج
کشور شد و از همگان برای شرکت در راهپیمایی سبز در عصر روز ۲۲ بهمن دعوت کرد. در این بیانیه آمده است: ‫مراسم 22 بهمن سال گذشته حضور سبزها در زیر سایه سنگین نیروهای نظامی قرار گرفت , سبزها اگر چه با شرکت گسترده در خیابان ها حضور پیدا کردند ولی فضای پادگانی شهر عملا امکان واکنش مؤثر از مردم را گرفت ؛ اگر چه تصویرهای گوگل واقعیت را به گونه ای درست به مردم نشان داد ولی نیروهای سرکوبگر هر چه در توان داشتند به کار گرفتند که واقعیت از چشم مردم پنهان بماند , درس گرفتن از 22 بهمن سال گذشته باید در برنامه ای منظم تر خودرا در 22 بهمن امسال نشان دهد .پیشنهاد می شود که هواداران جنبش سبز برنامه ای متمایز ازبرنامه رسمی حکومتی برای 22 بهمن طراحی کرده وساعت دیگر ومکان دیگری را برای راهپیمایی 22 بهمن در نظر بگیرند . رنگ سبز وشعارهای آزادیخواهی در این مراسم بسیار مهم است.‬

اصل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی قرار گرفته به این شرح است:

‎‫1-پس از انتشار دو بیانیه کمپین ملی صلح و گفتگو بسیاری از دوستان پیشنهاد کردند که نام کمپین به بیناد تغییر پیدا کند ,پس از بررسی وگفتگو وبا توجه به ماهیت فعالیت ها وبرنامه ها این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفته واز بیانیه کنونی به بعد از عنوان‬
‎‫بنیاد در بیانیه ها واظهار نظرها استفاده می شود . از این رو بیانیه شماره سوم با عنوان بیانیه بنیاد ملی صلح وگفتگو منتشر می شود.
 
‎‫2- فعالان ورهبران جنبش سبز بر اهمیت اطلاع رسانی وافزایش آگاهی تکیه کرده وراز پیروزی را در گسترش آگاهی ها دانسته ومی دانند , پیشنهاد می شود که در این روزها که به سالگرد پیروزی انقلاب نزدیک می شویم با انتشار منظم تر وگسترده تر روزنا مه های یک صفحه ای ویا انتشار مطالب ضروری به اطلاع رسانی گسترده تر ومنظم تر در جامعه پرداخته شود .هریک ا زهواداران جنبش سبز با توزیع این روزنامه ها در محل کار ودر محلات , مدارس , دانشگاه ها وکار خانجات وسایرمراکز تجمع نیروهای انسانی همراه با اطلاع رسانی به موقع به فعال بودن جنبش سبز کمک کند.

‎‫3- بحث وگفتگو در باره شرایطی که به بروز انقلاب اسلامی منجر شد دارای اهمیت بسیار بوده و به ویژه با توجه به پرسش های فراوان نسل حاضر باید به بحث وبررسی در باره شرایط جامعه در قبل از انقلاب وپس از آن پرداخته شود ؛دلایلی که سبب شد به اهداف انقلاب نرسیم نیز باید در این گفتگو ها وبررسی ها جایگاه مناسبی داشته باشد . درحالی که رسانه های دولتی در تحریف خبرها وحوادث تاریخی گوی سبقت را از همگان ربوده اند دامن زدن به گفتگو وبیان واقعیت ها می تواند پرده از بسیاری از نا گفته ها بردارد.
 
‎‫4- مراسم 22 بهمن سال گذشته حضور سبزها در زیر سایه سنگین نیروهای نظامی قرار گرفت , سبزها اگر چه با شرکت گسترده در خیابان ها حضور پیدا کردند ولی فضای پادگانی شهر عملا امکان واکنش مؤثر از مردم را گرفت ؛ اگر چه تصویرهای گوگل واقعیت را به گونه ای درست به مردم نشان داد ولی نیروهای سرکوبگر هر چه در توان داشتند به کار گرفتند که واقعیت از چشم مردم پنهان بماند , درس گرفتن از 22 بهمن سال گذشته باید در برنامه ای منظم تر خودرا در 22 بهمن امسال نشان دهد .پیشنهاد می شود که هواداران جنبش سبز برنامه ای متمایز ازبرنامه رسمی حکومتی برای 22 بهمن طراحی کرده وساعت دیگر ومکان دیگری را برای راهپیمایی 22 بهمن در نظر بگیرند . رنگ سبز وشعارهای آزادیخواهی در این مراسم بسیار مهم است .
 
‎‫5-جنبش سبز با شرکت گروه های مختلف وایرانیان پاک نهاد در ایران و سراسر جهان با نگرش های گوناگون شکل گرفت ؛ پاسداشت این همدلی وظیفه تک تک ماست ؛ هماهنگی ووحدت همه نیروهای آزادیخواه با نگرش های مختلف راه را برای پیروزی می گشاید , تلاش های گسترده ای که برای رخنه در صفوف یک پارچه ایرانیان داخل وخارج کشور وبه بهانه های مختلف در دست انجام است , با شناخت درست از وظیفه تاریخی وترفندهای مخالفان جنبش وظیفه سنگین ما این است که راه را بر هر گونه سوء استفاده بر تمامیت خواهان بسته واز افتادن به دام ا ختلاف افکنی پرهیز کنیم.
 
‎‫6- با احترام به رهبران جنبش سبز وهمه پشتیبانان جنبش در داخل وخارج از کشور یکی از پیشنهادات که باید به بحث وگفتگو گذاشته شود موضوع تشکیل” کنگره ملی جنبش سبز ایران” است, ایجاد سازمانی که همه گروه های فرهنگی سیاسی واجتماعی ایران را نمایندگی کرده وبتواند به تنظیم راهبردها وبرنامه ها پرداخته ودر کنار رهبران جنبش سبز به پیشبرد برنامه وکمک به پیروزی مردم ایران مدد رساند . ایجاد یک نهاد ملی فراگیر از گام های ضروری وفراموش شده جنبش سبز ایران است که باید از همین ‬
‎‫امروز در باره آن به گفتگو پرداخت وبررسی ویافتن روش اجرا ی آن را در دستور کار قرار داد. ‬

‎‫بنیاد ملی صلح وگفتگو
‎‫بهمن 1389 تهران

بدون دیدگاه

(Required)
(Required, will not be published)

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

NIDemocracy

Make a Donation