The Importance of Civic Engagement

On 25 May 2017, German Chancellor, Angela Merkel, and former President of the United States, Barack Obama, addressed the crowd at the German Protestant Kirchentag festival in Berlin. With the theme as, “Being Involved in Democracy: Taking on Responsibility Locally …

Posted in English Articles, English Publications, انتشاراتComments (1)

(English) Demosisto and other pro-democracy movements in Hong Kong

Posted in English Articles, English Publications, انتشاراتComments (0)

(English) More women in local Iranian elections

Posted in English Articles, English Publications, انتشاراتComments (0)

(English) The Importance of Civicc Engagement

Posted in English Articles, English Publications, انتشاراتComments (0)

(English) The Future of Global Development for Women

Posted in English Articles, English Publications, انتشاراتComments (0)

کنش های خشونت پرهیز فراکسیون زنان مجلس ششم

اسفند۱۳۹۲

 

دکتر فاطمه حقیقت جو*

مرکز مطالعات بی خشونت

مقدمه

مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم “قانونگذاری” و “نظارت بر ارکان حکومت” را برعهده دارد. عملکرد هر دوره مجلس را می توان بر اساس یافته های متفاوت علوم مختلف، …

Posted in Farsi ArticlesComments (0)

پروتستانیسم دینی، داعش یا دموکراسی؟

پروتستانیسم دینی، داعش یا دموکراسی؟

برخی گرایشهای پست مدرن تلاش کرده اند رد پای فاشیسم و نازیسم را در مدرنیته و نهضت روشنگری قرن های هفده و هجده میلادی بیابند. همچنان که برخی سعی دارند ریشه های افراطیونی مانند داعش و بنیادگرایان مذهبی را به …

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, انتشارات, topComments (0)

انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

روشن و قابل فهم بودن هدف مبارزه، اصلی کلیدی است اما در تعیین هدف مبارزه باید دقت شود که آیا هدف انتخابی مورد تایید مردم و عموم جامعه هست یا خیر؟ و نکته دوم اینکه آیا جامعه حاضر است تبعات پیوستن به چنین حرکتی را متقبل شود یا خیر؟ از همین رو نکته مهم این است که در عین حال که روشن بودن هدف مبارزه کلیدی است ولی این هدف نباید با توانایی جامعه، چنان فاصله داشته باشد که کسی به این حرکت نپیوندد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, انتشارات, topComments (0)

تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

(English) مجلس ششم بعنوان محصول مقاومت مدنی جنبش اصلاحات، و بعنوان دستاورد خشونت پرهیزی این جنبش، نماد تلاش های مدنی دموکراسی خواهان ایرانی در دو دهه اخیر است. مجلسی که با اکثریتی اصلاح طلب و تحول طلب، کوشید ضمن پاسخگو کردن ارکان قدرت، تقدس زدایی از نهادهای حکومتی، توازن قدرت را به نفع مردم تغییر دهد و در این راه همواره بر پایداری بر اصول و راهبردهای مبارزات خشونت پرهیز اصرار ورزید و با بکار بستن فنون و تاکتیک های مسالمت آمیز همچون گفتگو، نامه نگاری، اعتراض، تحصن، تحریم، آبستراکسیون و استعفاء، کوشید جنبش اصلاحات را گامی به پیش ببرد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, انتشارات, topComments (0)

ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

انسانهای خشمگین در باره هدف ها، راهبرد و راهکارهای (گام های اجرایی) پیکار نمی‌توانند به خوبی بیاندیشند. خشم چندان از سرمایه انرژی عاطفی استفاده می‌کند که دیگر چیزی برایش نمی‌ماند. مردم نمی‌توانند آهنگ “خشمی حق‌به جانب” را برای مدتی طولانی حفظ کنند. افزون بر این، مردم با فراز و فرودهای عاطفی ِ هر پیروزی یا شکست ظاهری کوتاه مدت به آسانی تغییر موضع می‌دهند. آنچه که برای یک پیکار موفق ضرورت واقعی دارد برنامه‌ریزی، اندیشیدن، و تحلیل دقیق است

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, انتشارات, topComments (0)

  • نوشته های برتر
  • آخرین نوشته ها
  • نوشته های ویژه
  • پیوستن

Donate