(Farsi) پروتستانیسم دینی، داعش یا دموکراسی؟

(Farsi) پروتستانیسم دینی، داعش یا دموکراسی؟

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

(Farsi) انقلاب ۵۷ و آموزه های بی خشونت

(Farsi) روشن و قابل فهم بودن هدف مبارزه، اصلی کلیدی است اما در تعیین هدف مبارزه باید دقت شود که آیا هدف انتخابی مورد تایید مردم و عموم جامعه هست یا خیر؟ و نکته دوم اینکه آیا جامعه حاضر است تبعات پیوستن به چنین حرکتی را متقبل شود یا خیر؟ از همین رو نکته مهم این است که در عین حال که روشن بودن هدف مبارزه کلیدی است ولی این هدف نباید با توانایی جامعه، چنان فاصله داشته باشد که کسی به این حرکت نپیوندد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

(Farsi) تاکتیک های اعتراضی مجلس ششم

مجلس ششم بعنوان محصول مقاومت مدنی جنبش اصلاحات، و بعنوان دستاورد خشونت پرهیزی این جنبش، نماد تلاش های مدنی دموکراسی خواهان ایرانی در دو دهه اخیر است. مجلسی که با اکثریتی اصلاح طلب و تحول طلب، کوشید ضمن پاسخگو کردن ارکان قدرت، تقدس زدایی از نهادهای حکومتی، توازن قدرت را به نفع مردم تغییر دهد و در این راه همواره بر پایداری بر اصول و راهبردهای مبارزات خشونت پرهیز اصرار ورزید و با بکار بستن فنون و تاکتیک های مسالمت آمیز همچون گفتگو، نامه نگاری، اعتراض، تحصن، تحریم، آبستراکسیون و استعفاء، کوشید جنبش اصلاحات را گامی به پیش ببرد

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

(Farsi) ده منازعه مطرح در نظریه‌ی کنش خشونت‌پرهیز

(Farsi) انسانهای خشمگین در باره هدف ها، راهبرد و راهکارهای (گام های اجرایی) پیکار نمی‌توانند به خوبی بیاندیشند. خشم چندان از سرمایه انرژی عاطفی استفاده می‌کند که دیگر چیزی برایش نمی‌ماند. مردم نمی‌توانند آهنگ “خشمی حق‌به جانب” را برای مدتی طولانی حفظ کنند. افزون بر این، مردم با فراز و فرودهای عاطفی ِ هر پیروزی یا شکست ظاهری کوتاه مدت به آسانی تغییر موضع می‌دهند. آنچه که برای یک پیکار موفق ضرورت واقعی دارد برنامه‌ریزی، اندیشیدن، و تحلیل دقیق است

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) اخلاق شکنجه

(Farsi) اخلاق شکنجه

(Farsi) شکنجه یک انسان (ولو یک تروریست) را باید تحت هر شرایطی از منظر اخلاقی یک وضعیت امور ذاتاً بد دانست. از سوی دیگر، باید میان شکنجه به مثابه یک نهاد (قانونی) و شکنجه به مثابه یک عمل خاص تمایز نهاد. با فرض این تمایز، می توان ادعا کرد که قانون گذار تحت هیچ شرایطی نباید شکنجه را به مثابه یک نهاد و رویّه مجاز و قانونی در جامعه برسمیت بشناسد، و هر کس را که به هر دلیل و انگیزه ای مرتکب شکنجه می شود باید از منظر قانون مجرم بداند و در دادگاه محاکمه کند

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) سه دهه مبارزه کردها از منظر خشونت و خشونت پرهیزی

(Farsi) سه دهه مبارزه کردها از منظر خشونت و خشونت پرهیزی

(Farsi) جنبش کردستان از رهبری کاریزماتیک و صلح طلب، هدف مشخص و مورد قبول اکثریت مردم یعنی "کسب حق خودمختاری" و هماهنگی قابل قبول میان تیم رهبری و بدنه جنبش، بعنوان پارامترهای موثر در سازماندهی و پیروزی مبارزات بی خشونت برخوردار است اما جایگزینی استراتژی مبارزه مسلحانه به جای مبارزه بی خشونت، کردستان را از دستیابی به یک پیروزی تاریخی محروم می سازد. هرچند همواره استفاده از فنون بی خشونت مدنظر رهبران کردستان بوده است

Posted in Farsi Researches, Farsi Top, Researches, TopComments (0)

(Farsi) مقاومت خشونت‌پرهیز در بهار عربی: ائتلافِ نظامیان-مخالفان

(Farsi) مقاومت خشونت‌پرهیز در بهار عربی: ائتلافِ نظامیان-مخالفان

(Farsi) جنبش های انقلابی خشونت‌پرهیز 46 بار بیشتر احتمال دارد که به توفیق دست یابند وقتی که جداییِ نیروها نظامی رخ می‌دهد. چرا؟ وقتی که پلیس اراده‌یِ دستگیری و حمله به معترضان را نداشته باشد، وقتی که نیروهای امنیتی دیگر حاکمان را حمایت نکنند، در آن زمان حتی قدرتمندترینِ مستبدان بدون قدرت و آسیب پذیر خواهند بود

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) دوباره بیاندیش: مقاومت خشونت‌پرهیز

(Farsi) دوباره بیاندیش: مقاومت خشونت‌پرهیز

(Farsi) نکته‌یِ اساسی این است که در حالی که مقاومت خشونت‌پرهیز دموکراسی را تضمین نمی‌کند، حداقل این تضمین را می‌دهد که از میان بد و بدتر، بد را نصیب ما کند. طبیعت دعوا می‌تواند اغلب به ما بگوید که کشورِ پس از دعوا به چه شکل خواهد بود. مردمان کمی خواهان زندگی در کشوری هستند که قدرت از راه خشونت کسب و با خشونت تنها حفظ شده‌است

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) کتاب “گفتمانهای معاصر اجتماعی”  روانه بازار نشر شد

(Farsi) کتاب “گفتمانهای معاصر اجتماعی” روانه بازار نشر شد

(Farsi) این کتاب مجموعه با ارزشی درباره جنبه های مختلف جنبش های اجتماعی است. مجموعه مقالاتی است در خور توجه برای آموختن، اندیشیدن و نقد و بررسی. مقالاتی پرمحتوا، عینی، بدون انشا پردازی و به دور از جزم های ایدئولوژیک نقد و بررسی موانع تاریخی و ساختاری جون درون زا برون زا بودن دیکتاتوری، بررسی نقش عوامل اسطوره ای بازتولید ساختار غیردموکراتیک در فرهنگ ایرانی، بخشی از ویژگی کتاب است

Posted in Farsi Books, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

(Farsi) آموزه های انقلاب بی خشونت در مصر

(Farsi) آموزه های انقلاب بی خشونت در مصر

(Farsi) انقلاب بی خشونت در مصر که به پایان دیکتاتوری مبارک منجر شد، نمونه ای کم نظیر از مبارزات بی خشونت علیه دیکتاتوری بود. مرکز بین المللی تنازع بی خشونت در واشنگتن، طی گفتگویی با احمد صالح، یکی از بنیانگذاران جنبش شش آوریل مصر، به بررسی آموزه های انقلاب بی خشونت در این کشور پرداخته است. او در این گفتگو درباره استراتژی های گوناگونی سخن می گوید که در سالهای پیش از اعتراضات بیست و پنج ژانویه آموزش داده می شد و توسعه می یافت.

Posted in Farsi Articles, Farsi Publications, Farsi Top, Publications, TopComments (0)

  • Popular
  • Latest
  • Featured
  • Subscribe

Donate